Skat og moms

Revisionsfirmaet Albrechtsen

Forord

Formålet med disse sider er at give et overblik over skattereglerne og momsreglerne, så man opnår så hensigtsmæssig en økonomisk situation som muligt og ikke bliver offer for en af de mange faldgruber.

Ønsker du yderligere information, gode råd, sparring eller andet, kan vi varmt anbefale nedenstående revisionsfirma, der har stillet deres erfaring og ekspertise til venlig rådighed for disse sider.

Revisionsfirmaet Albrechtsen
Att.: Jacob Bech
Lindevangs Allé 4
2000 Frederiksberg
Tlf. 33 93 38 34
Fax 33 93 38 36
E-mail: jb@albrechtsen.com
www.albrechtsen.com

Erhvervsmæssig kørsel

Begrebet erhvervsmæssig kørsel har betydning i relation til såvel momsreglerne som skattereglerne.

For så vidt angår momsreglerne er erhvervsmæssig kørsel ensbetydende med, at en momsregistreret virksomhed eksempelvis har fradrag for momsen af anskaffelsesprisen for en varevogn på gule plader.

På skatteområdet er erhvervsmæssig kørsel ensbetydende med, at arbejdsgiveren kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejderen, der kører i egen bil, og at der ikke skal ske beskatning af firmabil, når kørslen udelukkende er erhvervsmæssig.

Ved erhvervsmæssig kørsel forstås grundlæggende kørsel i virksomhedens interesse. Kørsel mellem bopæl og arbejdsplads er som hovedregel privat kørsel.

Begrebet erhvervsmæssig kørsel er stort set identisk på momsområdet og skatteområdet. For overskuelighedens skyld er der dog i det følgende foretaget en opdeling i henholdsvis erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne og erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne.

Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne

Som hovedregel er der kun fuldt momsfradrag for anskaffelsesprisen eller lejen af en varevogn på gale plader, hvis varevognen udelukkende benyttes erhvervsmæssigt.

En håndværksvirksomhed, der anvender en varevogn til erhvervsmæssig kørsel til virksomhedens kunder og tilbage til virksomheden igen, opfylder betingelsen om udelukkende erhvervsmæssig kørsel. Det samme gælder en person med kundeopsøgende aktiviteter, der medbringer kollektionsprøver og lignende.

Børn og andre personer, som ikke er ansat i virksomheden, må ikke befinde sig i varevognen - heller ikke selv om kørslen i øvrigt er 100 % erhvervsmæssig, se dog i det følgende om specialindrettede biler.

Kørsel mellem hjem og arbejde er som udgangspunkt privat kørsel. Det samme gælder private indkøb, kørsel af børn til skole og fritidsaktiviteter mv., uanset at de private ærinder foretages uden afrigelse fra den erhvervsmæssige kørselsrute.

Er varevognen specialindrettet, og er den tilladte totalvægt på 4 ton eller der-under, er det dog tilladt at køre mellem hjem og arbejde. Medarbejderen må tillige foretage svinkeærinder op til 1.000 kilometer om året. Det yil sige, at det
er muligt at handle og hente børn til og fra arbejde, uden at det får
sige konsekvenser. Små svinkeærinder, der ikke afviger mere end et par hundrede meter, indgår ikke i grænsen på de 1.000 kilometer. Hvornår en varevogn er specialindrettet er omtalt i kapitlet "Varevogne på gule plader".

Fuldt momsfradrag forudsætter som udgangspunkt, at varevognen er parkeret på virksomhedens adresse uden for normal arbejdstid. Kørsel mellem hjem og arbejdsplads er nemlig privat kørsel, men er dog momsmæssigt tilladt, hvis kørslen sker:
• Til skiftende arbejdspladser
• I forbindelse med erhvervsmæssig kørsel den efterfølgende dag (25dages-reglen)
• Ved tilkaldevagt.

- Skiftende arbejdspladser

Kørsel mellem medarbejderens hjem og skiftende arbejdspladser er erhvervsmæssig kørsel, hvis følgende tre betingelser alle er opfyldt:


• Arbejdets karakter nødvendiggør kørslen mellem hjem og de skiftende arbejdspladser
. Varevognen er forsynet med relevant værktøj, eller der er etableret et lager på medarbejderens bopæl
• Virksomheden har ret til fuld skattemæssig afskrivning på varevognen.

Uanset hvor mange dage en medarbejder kører til skiftende arbejdspladser, er kørslen erhvervsmæssig.

Ved kørsel til skiftende arbejdspladser må kørsel fra hjem til virksomhedens faste forietningsadresse kun forekomme lejlighedsvis i forbindelse med afhentning af varer eller værktøj, deltagelse i interne kurser eller andre nødvendige ærinder. Som en tommelfingerregel bør kørsel til virksomhedens faste forretningsadresse højst ske én gang ugentligt, hvis varevognens momspligtige status skal bibeholdes. Foregår kørslen imidlertid i en specialindrettet bil, er der ingen begrænsning.

Kørsel i løbet af dagen mellem det skiftende arbejdssted og det faste forretningssted kan ske ubegrænset. Der er ikke knyttet nogen betingelser hertil, idet kørslen altid anses for at være foretaget i virksomhedens interesse.

Hvis virksomheden har to eller flere faste forretningsadresser, og en medarbejder arbejder skiftevis på de faste forretningsadresser, er der ikke tale om kørsel mellem skiftende arbejdspladser, men privat kørsel mellem hjem og en fast arbejdsplads.

- 25-dages-reglen

Der gælder efter praksis en 2 5-dagesregel for gulpladebiler. Efter denne regel kan en gulpladebil tages med hjem om aftenen, hvis der skal køres erhvervsmæssigt dagen efter. Erhvervsmæssig kørsel er eksempelvis kørsel til kunder, kurser mv. Dette kan gøres maksimalt 25 gange årligt.

- Tilkaldevagt

Körsel mellem hjem og arbejdsplads er erhvervsmæssig kørsel, hvis vagtordningen opfylder følgende betingelser:
• Varevognen er udstyret med relevant værktøj, som de forekommende reparationer kan udføres med
• Medarbejderen har et forbud mod at bruge varevognen til privat kørsel
• Der er udarbejdet en vagtplan, og der er rapporteringspligt om udkald
• Medarbejderen er i tjeneste i hele vagtperioden
• Vagtordningen er tidsbegrænset for den enkelte medarbejder, idet vagtordninger året rundt ikke accepteres.

Når en medarbejder har en varevogii på gule plader til rådighed i forbindelse med en tilkaldevagt, skal vagten som hovedregel passes fra medarbejderens bopæl. En medarbejder på vagt må dog opholde sig på en anden midlertidig adresse, eksempelvis i et sommerhus, uden at virksomhedens momsfradrag for varevognen bortfalder. Medarbejderen må imidlertid ikke bruge varevognen til at køre fra den faste bopæl og direkte til sommerhuset eller omvendt, fordi denne kørsel er privat kørsel. Derimod må medarbejderen gerne køre direkte fra arbejdspladsen til sommerhuset. Kørselsruten skal være den direkte vej fra arbejdspladsen eller fra en kunde til sommerhuset eller omvendt.

Selv om varevognen står parkeret ved medarbejderens bopæl under vagten, må den ikke anvendes til familiebesøg, indkøb, afhentning af børn og lignende. Varevognen kan dog medbringes til begivenheder, som er planlagt længere tid i forvejen - eksempelvis familiefest, konfirmation og barnedåb - og tilkaldevagten passes fra det sted, hvor begivenheden finder sted, uden at det har moms- og afgifrsmæssige konsekvenser. Familien må under ingen omstændigheder køre med i varevognen.

Erhvervsmæssig kørsel efter skatteraglerne

Skattemæssigt er det hovedreglen, at kørsel mellem hjem og arbejdsplads er privat kørsel. Derfor skal der ske beskatning af fri bil, hvis denne strækning køres i en firmabil, også selv om firmabilen ikke i øvrigt er til rådighed for privat kørsel.

Der gælder dog følgende undtagelser fra denne hovedregel:
• 60-dages-reglen
• 25-dages-reglen
• Tilkaldevagt
• Kundeopsøgende aktiviteter
• Chauffører
• Specialindrettede guipladebiler.

I undtagelsessituationerne vil firmabilen stå parkeret på medarbejderens private bopæl. For at undgå beskatning af fri bil skal der foreligge en skriftlig aftale med arbejdsgiveren om, at firmabilen ikke må anvendes til privat kørsel. Det gælder, uanset om der er tale om en firmabil på hvide plader eller en firmabil på gule plader.

Hvis der er tale om en varevogn på gule plader, hvor arbejdsgiveren ikke har betalt privatbenyttelsesafgifr, er det ikke nødvendigt at føre en kørebog for at undgå beskatning af fri bil. Heller ikke for andre typer firmabiler er der et egentligt krav om kørebog for at undgå beskatning af fri bil, men en kørebog kan dokumentere, at firmabilen ikke har været anvendt til privat kørsel. Hvis en firmabil på hvide plader eller en firmabil på gule plader, som arbejdsgiveren har betalt privatbenyttelsesafgift af, er mere eller mindre permanent parkeret ved-medarbejderens bopæl, tilrådes det, at der føres en kørebog.

- 60-dages-reglen

Ved kørsel mellem hjem og arbejde i en firmabil skal der ikke ske beskatning, når den såkaldte 60-dages-regel ikke overskrides. 60-dages-reglen gælder ikke for specialindrettede gulpiadebiler og andre varevogne på gule plader, hvis kørslen er lovlig efter momsreglerne (skiftende arbejdspladser).

De første 60 arbejdsdage, hvor en 1 medarbejder kører (uanset om kørslen sker i firmabil, egen bil, med tog eller andet transportmiddel) mellem hjem og en arbejdsplads, er erhvervsmæssig kørsel. Fra arbejdsdag nr. 61 er kørslen privat, fordi arbejdspladsen herefter anses for at være en fast arbejdsplads. Alle arbejdsdage tælles med uanset længde. Hvis medarbejderen en dag kun kører den ene strækning, vil denne kørsel alligevel tælle som en arbejdsdag. Ved optælling af kørsel mellem hjem og-en arbejdsplads skal antallet af arbejdsdage i de forudgående 12 måneder lægges sammen. Optællingen afbrydes kun, hvis medarbejderen arbejder mindst 60 på hinanden følgende dage på én eller flere andre arbejdspladser, inden medarbejderen atter kører mellem hjem og den første arbejdsplads. En arbejdsplads kan altså blive "midlertidig" igen, hvis medarbejderen udfører arbejde i mindst 60 dage på andre arbejdspladser uden at indfinde sig på den første arbejdsplads.

Kørsel fra en arbejdsplads til en anden arbejdsplads og tilbage igen eller videre til en tredje arbejdsplads tæller ikke med i 60-dages-reglen, fordi kørsel mellem arbejdspladser altid er erhvervsmæssig. Det er dermed muligt at komme på samme arbejdsplads i mere end 60 dage, uden at arbejdspladsen bliver fast, hvis blot kørslen ikke sker direkte fra hjemmet til arbçjdspladsen eller omvendt.

60-dages-reglen gælder også for nyansatte medarbejdere på en fast arbejdsplads. De første 60 arbejdsdage, der køres mellem hjemmet og en ny arbejdsplads, er altid erhvervsmæssig kørsel. Men det nytter ikke noget, at medarbejderen har kørt i egen bil de første 60 dage til den faste arbejdsplads, og fra arbejdsdag nr. 61 kører i en firmabil, da der så vil skulle ske beskatning af fri bil, da kørslen nu er blevet privat.

Hovedreglen er, at arbejdsgiveren og medarbejderen skal kunne dokumentere, at 60-dages-reglen er overholdt, for at undgå beskatning af fri bil. Dog gælder der en formodningsregel for personer, der til stadighed har skiftende arbejdspladser. Efter formodningsreglen anses kørsel til arbejdspladser for erhvervsmæssig, hvis personen har et kørselsmønster, der indebærer kørsel til så mange forskellige arbejdspladser, at det ikke er sandsynligt, at der køres mellem bopæl og den enkelte arbejdsplads i mere end 60 arbejdsdage inden for en 12-måneders-periode.

SKAT kan med fremadrettet virkning pålægge en person at føre kørselsregnskab til kontrol af, om 60-dagesreglen er overholdt. Selv om kørselsregnskabet viser, at 60-dages-reglen ikke er overholdt, kan beskatning af fri bil ikke ske for tiden, før personen blev pålagt at føre kørselsregnskab.

Formodningsreglen betyder ikke, at der er adgang til fri kørsel - uden beskatning af fri bil - mellem bopæl og én eller flere arbejdspladser, indtil SKAT giver pålæg om at føre kørselsregnskab. Formodningsreglen gælder kun i de tilfælde, hvor det er overvejende sandsynligt, at 60-dages-reglen kan overholdes.

- 25-dages-reglen

Der skal efter praksis ikke ske beskatning af fri bil ved undtagelsesvis kørsel - maksimalt 25 gange årligt - i firmabil mellem det faste arbejdssted og bopælen, hvis bilen den følgende dag udelukkende skal anvendes til erhvervsmæssig kørsel, eksempelvis kundebesøg.

25-dages-reglen gælder, selv om 60dages-reglen ikke er opfyldt, eksempelvis fordi medarbejderen som alt overvejende hovedregel arbejdçr på den samme arbejdsplads.

- Tilkaldevagt

Medarbejdere, som har tilkaldevagt fra bopælen og tager firmabilen med hjem, fordi bilen skal bruges i forbindelse med tilkald, skal ikke beskattes af fri bil, hvis følgende betingelser er opfyldt:
• Vagtordningen omfatter mindst ét arbejdssted ud over virksomhedens faste adresse
• Rådighedspligten er reel
• Der er en reel risiko for tilkald.

Rådighedspligten skal være reel, hvilket vil sige, at medarbejderen skal have mulighed for og pligt til at møde på arbejde i rådighedsperioden. En telefonkæde, hvor medarbejderen blot kan lade mødepligten overgå til den næste i kæden, udgør ikke en reel rådighedspligt.

Firmabilen må kun tages med hjem på de dage, hvor medarbejderen reelt er på vagt og dermed kan tilkaldes. Vagtordninger af permanent karakter accepteres ikke.

Hvis bilen er specialindrettet, gælder de særlige tilkaldevagtregler ikke, da kørsel mellem hjem og arbejdsplads kan ske uden begrænsninger.

- Kundeopsøgende aktiviteter

Medarbejdere med kundeopsøgende aktiviteter er personer, der kører ud til såvel nye som gamle kunder for at sælge varer eller tjenesteydelser.

Kørsel mellem hjem og den faste arbejdsplads er ikke privat kørsel for medarbejdere med kundeopsøgende aktiviteter, hvis denne kørsel højst sker én gang om ugen. Det er naturligvis en forudsætning, at firmabilen ikke i øvrigt er stillet til rådighed for privat kørsel.

Kørsel fra en kunde til den faste arbejdsplads og derefter ud til en anden kunde er kørsel mellem arbejdspladser, som er erhvervsmæssig kørsel. Det er derfor muligt at komme på den faste arbejdsplads flere gange om ugen, hvis blot kørslen ikke sker direkte mellem den faste arbejdsplads og hjemmet eller omvendt mere end én gang om ugen.

Alternativt kan denne personkreds vælge 60-dages-reglen.
Autoteknik – ES Motor  |    |     |    |  info@es-motor.dk  |  Værksted