Syn af bilen


Klargøring til syn

Periodisk syn

Et periodisk syn er en konkret gennemgang og kontrol af et køretøj med betydning for færdselssikkerheden og miljøet. Trafikstyrelsen indkalder køretøjer til periodisk syn.

Almindelige personbiler under 3.500 kg. skal som hovedregel til syn hvert andet år, første gang 4 år efter første registrering.

Hvad er et syn?

Synets indhold

Synsstederne kontrollerer færdselssikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved et køretøj.

De færdselssikkerhedsmæssige forhold er f.eks. kontrol af styreapparat, bremser, lygter, signalapparat, reflekser og bærende dele, bl.a. hjulophæng, støddæmpere og dæk.

De miljømæssige forhold er f.eks. kontrol af røg, kulilte og støj.

Synet kan derfor ikke træde i stedet for en total bedømmelse af bilens almindelige kvalitative tilstand eller økonomiske værdi.

Seneste synsrapport

Du kan se synsrapporter på Trafikstyrelsen eller ved at scanne QR-koden med din mobil eller tablet.

Find synshal på: Trafikstyrelsens hjemmeside.

Find omsynssted på: Trafikstyrelsens hjemmeside.

Synsrapporten

I synsrapporten er noteret fejl og mangler, hvis køretøjet ikke opfylder lovens krav.

Her kan du finde et eksempel på en synsrapport.

Synsresultatet kan være enten:
•godkendt,
•betinget godkendt,
•kan godkendes efter omsyn eller
•ikke godkendt

Nedenfor er de fire resultater beskrevet nærmere:

Godkendt anvendes, når der ikke er fundet fejl af betydning for færdselssikkerheden eller miljøet. Godkendelsen betyder ikke nødvendigvis, at køretøjet er fejlfrit eller er i god stand ud fra en økonomisk betragtning.

Betinget godkendt anvendes, når der er fundet fejl og mangler, som skal rettes. Kontrol med at reparationen er korrekt udført, kræver ikke særlig køretøjsmæssig indsigt. Du skal derfor selv sørge for at få udbedret konstaterede fejl og mangler, og køretøjet er først lovligt derefter.

Når køretøjet er "godkendt" eller "betinget godkendt" ved periodisk syn sørger (om)synsvirksomheden for, at godkendelsen bliver registreret, og du skal ikke foretage mere i anledning af synet.

Har du fået udført et registreringssyn, skal du selv aflevere anmeldelsesblanketten til motorekspeditionen på et skattecenter sammen med registreringsattesten og eventuelle andre attester, der er udleveret ved synets afslutning, for at få registreret køretøjet.

Kan godkendes efter omsyn anvendes:
•når der er fundet fejl, som skønnes at indebære en færdselssikkerhedsmæssig risiko
•når kontrol af udbedring af fejlene kræver særligt måleudstyr
•når der på grund af fejlenes antal eller karakter skønnes at foreligge et særligt behov for fornyet kontrol og
•når fejl, der er anført på synsrapporten fra sidste syn ikke er afhjulpet, eller fejl opstået ved afhjælpning, medmindre der er tale om mindre væsentlige fejl.

Synsresultatet "Kan godkendes efter omsyn" betyder, at køretøjet skal til omsyn indenfor 33 kalenderdage. Datoen for første syn tælles som dag 1. Omsynsfristen kan ikke forlænges. Overskrides omsynsfristen, kan der ikke foretages omsyn. Bilen skal i stedet fremstilles til et nyt 1. gangssyn.

Synsresultaterne ”Betinget godkendt” og ”Kan godkendes efter omsyn” er suppleret med enten tilladelse til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation, dvs. fra synsstedet til reparatør, eller med køreforbud, der betyder, at køretøjet slet ikke må anvendes, før de konstaterede fejl er udbedret.

Køretøjet er ikke godkendt anvendes, når køretøjet på baggrund af konstaterede fejl er så dårlig i stand, at en fuldstændig opregning af samtlige konstaterede fejl er ekstraordinært tidskrævende. De væsentligste og mest markante fejl skal dog nævnes i synsrapporten.

Hvis et køretøj har fået synsresultatet ”Køretøjet er ikke godkendt”, sender synsvirksomheden besked til det lokale skattecenter, der beder politiet om at inddrage køretøjets nummerplader.

Klagevejledning

Hvis du har spørgsmål - eller hvis du vil klage over synsresultatet - kan du rette henvendelse til:
•den medarbejder, der har udført synet,
•lederen på synsstedet, eller
•(om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens vej 14, 2300 København S, info@trafikstyrelsen.dk er klageinstans for afgørelser truffet af (om)synsvirksomheder. Klagefristen er 4 uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Trafikstyrelsen i hænde inden fristens udløb.

Kan jeg få udsættelse?

Det er ikke muligt at udsætte den seneste frist for syn. Trafikstyrelsen kan ikke ændre den frist, som er fastlagt i indkaldelsen til syn. Dette gælder, uanset at:
•Der kan være tale om reparationer på bilen, der trækker ud.
•Der kan være tale om sygdom, ferie, udlandsophold, køb af ny bil, bilen bruges ikke om vinteren mm.

Kan køretøjet ikke synes inden for fristen, bør du afmelde det på et skattecenter. Udgiften til nye nummerplader vil helt eller delvis, alt efter periodens længde, blive opvejet af sparet ejerafgift og forsikring. Når køretøjet er afmeldt, behøver det ikke synes, før det igen skal have nye nummerplader på. For at køre køretøjet til syn, skal du leje prøvenummerplader hos motorekspeditionen på et skattecenter. Efter syn kan du igen købe nummerplader til køretøjet.

Såfremt du ikke får synet dit køretøj inden fristen, sendes der efter fristen for syn et erindringsbrev til bruger/ejer af køretøjet. Herefter overgår sagen til politiet, som har mulighed for at inddrage køretøjets nummerplader og udstede bødeforlæg.

Er dit køretøjs nummerplader specielle (f.eks. sorte emaljeplader) eller er der andre særlige forhold, kan du søge Trafikstyrelsen om dispensation for seneste frist for syn, så du eventuelt kan vente med syn uden at afmelde nummerpladerne.
Ansøgning om dispensation skal være Trafikstyrelsen i hænde inden fristen for syn udløber.

Synsresultat

Synsrapporten

I synsrapporten er noteret fejl og mangler, hvis køretøjet ikke opfylder lovens krav.

Her kan du finde et eksempel på en synsrapport.

Synsresultatet kan være enten:
•godkendt,
•betinget godkendt,
•kan godkendes efter omsyn eller
•ikke godkendt

Nedenfor er de fire resultater beskrevet nærmere:

Godkendt anvendes, når der ikke er fundet fejl af betydning for færdselssikkerheden eller miljøet. Godkendelsen betyder ikke nødvendigvis, at køretøjet er fejlfrit eller er i god stand ud fra en økonomisk betragtning.

Betinget godkendt anvendes, når der er fundet fejl og mangler, som skal rettes. Kontrol med at reparationen er korrekt udført, kræver ikke særlig køretøjsmæssig indsigt. Du skal derfor selv sørge for at få udbedret konstaterede fejl og mangler, og køretøjet er først lovligt derefter.

Når køretøjet er "godkendt" eller "betinget godkendt" ved periodisk syn sørger (om)synsvirksomheden for, at godkendelsen bliver registreret, og du skal ikke foretage mere i anledning af synet.

Har du fået udført et registreringssyn, skal du selv aflevere anmeldelsesblanketten til motorekspeditionen på et skattecenter sammen med registreringsattesten og eventuelle andre attester, der er udleveret ved synets afslutning, for at få registreret køretøjet.

Kan godkendes efter omsyn anvendes:
•når der er fundet fejl, som skønnes at indebære en færdselssikkerhedsmæssig risiko
•når kontrol af udbedring af fejlene kræver særligt måleudstyr
•når der på grund af fejlenes antal eller karakter skønnes at foreligge et særligt behov for fornyet kontrol og
•når fejl, der er anført på synsrapporten fra sidste syn ikke er afhjulpet, eller fejl opstået ved afhjælpning, medmindre der er tale om mindre væsentlige fejl.

Synsresultatet "Kan godkendes efter omsyn" betyder, at køretøjet skal til omsyn indenfor 33 kalenderdage. Datoen for første syn tælles som dag 1. Omsynsfristen kan ikke forlænges. Overskrides omsynsfristen, kan der ikke foretages omsyn. Bilen skal i stedet fremstilles til et nyt 1. gangssyn.

Synsresultaterne ”Betinget godkendt” og ”Kan godkendes efter omsyn” er suppleret med enten tilladelse til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation, dvs. fra synsstedet til reparatør, eller med køreforbud, der betyder, at køretøjet slet ikke må anvendes, før de konstaterede fejl er udbedret.

Køretøjet er ikke godkendt anvendes, når køretøjet på baggrund af konstaterede fejl er så dårlig i stand, at en fuldstændig opregning af samtlige konstaterede fejl er ekstraordinært tidskrævende. De væsentligste og mest markante fejl skal dog nævnes i synsrapporten.

Hvis et køretøj har fået synsresultatet ”Køretøjet er ikke godkendt”, sender synsvirksomheden besked til det lokale skattecenter, der beder politiet om at inddrage køretøjets nummerplader.

Klagevejledning

Hvis du har spørgsmål - eller hvis du vil klage over synsresultatet - kan du rette henvendelse til:
•den medarbejder, der har udført synet,
•lederen på synsstedet, eller
•(om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens vej 14, 2300 København S, info@trafikstyrelsen.dk er klageinstans for afgørelser truffet af (om)synsvirksomheder. Klagefristen er 4 uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Trafikstyrelsen i hænde inden fristens udløb.

Afmeldt eller solgt

Afmeldt

Har du en bil, som lige er blevet afmeldt på et skattecenter eller bliver afmeldt, inden fristen for syn udløber, kan du se bort fra en eventuel indkaldelse til periodisk syn.

Du behøver ikke give besked til Trafikstyrelsen.

Har du indgået en aftale om syn med en synsvirksomhed, kan tiden afbestilles ved at kontakte den pågældende synsvirksomhed.

Solgt

Når en bil, der er indkaldt til periodisk syn, bliver solgt (omregistreret til ny ejer), vil den nye ejer automatisk få besked fra SKAT om manglende syn og oplysning om seneste frist for syn. Fristen for syn ændres ikke i forbindelse med ejerskifte. Er bilen allerede indkaldt til syn, bør du oplyse køber om indkaldelsen.

Du behøver ikke give Trafikstyrelsen besked, når bilen er solgt.

Trafikstyrelsen sender indkaldelsen til den registrerede bruger af bilen. Modtager du en indkaldelse på en bil, du har solgt, er det fordi bilen stadig er registreret i dit navn. En ny ejer har 3 uger til at omregistrere eller afmelde bilen. Er der gået mere end 3 uger, og bilen fortsat er registreret i dit navn, anbefaler vi dig at kontakte et skattecenter for yderligere vejledning. På skattecenteret kan du altid få oplyst, om bilen er ejerskiftet eller afmeldt.

Selvom du har købt ny bil og blot venter på levering af denne, må din gamle bil ikke benyttes efter den seneste frist for syn er udløbet. Der kan heller ikke i dette tilfælde gives udsættelse på fristen.

Synsindkaldelsen i e-boks

Det er muligt for både private kunder og virksomheder at få sendt Trafikstyrelsens indkaldelser til periodisk syn af køretøjer elektronisk til e-Boks.

Der er flere fordele ved den elektroniske indkaldelse:
•Du får en e-mail til din normale mailboks med information om, at indkaldelsen til syn nu ligger i din e-Boks.
•Din indkaldelse til syn bliver ikke væk – Trafikstyrelsen taler hver uge med mange køretøjsejere, der ikke kan finde deres indkaldelse.
•Du får direkte links til synsvirksomheders hjemmesider, hvor der ofte er mulighed for online booking af syn.
•Du får direkte link fra indkaldelsen til Trarfikstyrelsens hjemmeside, hvor du altid kan finde den ajourførte liste over synshaller.
•Du finder nemt tidligere års indkaldelser.

Sådan tilmelder du dig:
•Hvis du allerede har e-Boks til andre ting
•Gå ind i din e-Boks og klik på fanebladet 'Tilmeld afsendere' og vælg Trafikstyrelsen og 'Indkaldelse til periodisk syn'
•Hvis du ikke har e-Boks endnu
•Gå ind på www.e-boks.dk og følg vejledningen til oprettelse af e-Boks. Når du har oprettet e-Boks skal du klikke på fanebladet 'Tilmeld afsendere' og vælge Trafikstyrelsen og 'Indkaldelse til periodisk syn'.
Hvis du får brug for hjælp kan du kontakte e-Boks brugersupport på www.e-boks.dk.

Mekonomen Autoteknik - ES Motor kan du også følge på

Autoteknik – ES Motor  |    |     |    |  info@es-motor.dk  |  Værksted